Khalifah “Hidup Mulia atau Mati Syahid”

25 09 2008

Kezuhudan beberapa sahabat Rasulullah SAW

Kezuhudan Abu Bakar
Ahmad mengeluarkan dari Aisyah r.ha, dia berkata, “Abu Bakar meninggal dunia tanpa meninggalkan satu dinar maupun satu dirham pun. Sebelum itu dia masih memilikinya, namun kemudian dia mengambilnya dan menyerahkannya ke Baitul-mal.” Begitulah yang disebutkan di dalam Al-Kanzu, 3/132.

Kezuhudan Umar bin Al-Khaththab
Ahmad mengeluarkan di dalam Az-Zuhud, Ibnu Jarir dan Abu Nu’aim dari Al-Hasan, dia berkata, “Ketika Umar bin Al-Khaththab sudah menjadi khalifah, di kain mantelnya ada dua belas tambalan. Begitulah yang disebutkan di dalam Al-Kanzu, 4/405.

Kezuhudan Utsman bin Affan
Abu Nu’aiin mengeluarkan di dalam Al-Hilyah, 1/60, dari Abdul-Malik bin Syaddad, dia berkata, “Aku pernah melihat Utsman bin Affan berkhutbab di atas mimbar pada hari Jum’at, sambil mengenakan kain mantel yang tebal (kasar), harganya berkisar empat atau lima dirham. Kain ikat kepalanya juga ada yang robek. Diriwayatkan dari Al-Hasan, dia berkata, “Aku pernah melihat Utsman bin Affan yang datang ke masjid dalam keadaan seperti itu, pada saat dia sudah menjadi khalifah.” Ahmad mengeluarkan di dalam Shifatush-Shafwah, 1/116.

Kezuhudan Ali Bin Abu Thalib
Ahmad mengeluarkan dari Abdullah bin Ruzain, dia berkata, “Aku pernah masuk ke rumah Ali bin Abu Thalib pada hari Idul-Adhha. Dia menyuguhkan daging angsa kepadaku. Aku berkata, “Semoga Allah mlimpahkan kebaikan kepadamu. Karena engkau bisa menyuguhkan makanan ini, berarti Allah memang telah melimpahkan kebaikan kepadamu, ” Dia berkata, “Wahai Ibnu Ruzain, aku pernah mendengar Rasuluilah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Tidak diperkenankan harta Allah bagi seorang khalifah kecuali sebanyak dua takaran saja, satu takaran yang dia makan bersama keluarganya, dan satu takaran lagi yang harus dia berikan kepada orang-orang.” Begitulah yang disebutkan di dalam Al-Bidayah, 8/3.

——————————————————————————————-
Sejarah kekhalifahan

1. Khilafah Rasyidah

Khilafah Rasidah berdiri tepat di hari wafatnya Rasululllah SAW. Terdiri dari 4 orang atau 5 orang shahabat nabi yang menjadi khalifah secara bergantian. Mereka adalah:
* Abu Bakar ash-Shiddiq ra (tahun 11-13 H/632-634 M)
* ‘Umar bin Khaththab ra (tahun 13-23 H/634-644 M)
* ‘Utsman bin ‘Affan ra (tahun 23-35 H/644-656 M)
* ‘Ali bin Abi Thalib ra (tahun 35-40 H/656-661 M) dan
* Al-Hasan bin ‘Ali ra (tahun 40 H/661 M)

Masa berlakunya selama kurang lebih 30 tahun. Disebut juga sebagai khilafah rasyidah karena posisi mereka sebagai shahabat nabi yang mendapat petunjuk. Dan memang ada pesan dari nabi untuk mentaati para khalifah rasyidah ini.

2. Khilafah Bani Umayyah

Khilafah ini berpusat di Syiria, tepatnya di kota Damaskus. Berdiri untuk masa waktu sekitar 90 tahun atau tepatnya 89 tahun, setelah era khulafa ar-rasyidin selesai. Khalifah pertama adalah Mu’awiyyah. Sedangkan khalifah terakhir adalah Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam. Adapun masa kekuasaan mereka sebagai berikut:
* Mu’awiyyah bin Abi Sufyan (tahun 40-64 H/661-680 M)
* Yazid bin Mu’awiyah (tahun 61-64 H/680-683 M)
* Mu’awiyah bin Yazid (tahun 64-65 H/683-684 M)
* Marwan bin Hakam (tahun 65-66 H/684-685 M)
* Abdul Malik bin Marwan (tahun 66-86 H/685-705 M)
* Walid bin ‘Abdul Malik (tahun 86-97 H/705-715 M)
* Sulaiman bin ‘Abdul Malik (tahun 97-99 H/715-717 M)
* ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz (tahun 99-102 H/717-720 M)
* Yazid bin ‘Abdul Malik (tahun 102-106 H/720-724M)
* Hisyam bin Abdul Malik (tahun 106-126 H/724-743 M)
* Walid bin Yazid (tahun 126 H/744 M)
* Yazid bin Walid (tahun 127 H/744 M)
* Ibrahim bin Walid (tahun 127 H/744 M)
* Marwan bin Muhammad (tahun 127-133 H/744-750 M)

Sebenarnya khilafah Bani Ummayah ini punya perpanjangan silsilah, sebab satu dari keturunan mereka ada yang menyeberang ke semenanjung Iberia dan masuk ke Spanyol. Di Spanyol mereka kemudian mendirikan khilafah tersendiri yang terlepas dari khilafah besar Bani Abbasiyah.

3. Khilafah Bani Abbasiyah
Kemudian kekhilafahan beralih ke tangan Bani ‘Abasiyah yang berpusat di Baghdad. Total masa berlaku khilafah ini sekitar 446 tahun. Khalifah pertama adalah Abu al-’Abbas al-Safaah. Sedangkan khalifah terakhirnya Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah.
Secara rinci masa kekuasaan mereka sebagai berikut:
* Abul ‘Abbas al-Safaah (tahun 133-137 H/750-754 M)
* Abu Ja’far al-Manshur (tahun 137-159 H/754-775 M)
* Al-Mahdi (tahun 159-169 H/775-785 M)
* Al-Hadi (tahun 169-170 H/785-786 M)
* Harun al-Rasyid (tahun 170-194 H/786-809 M)
* Al-Amiin (tahun 194-198 H/809-813 M)
* Al-Ma’mun (tahun 198-217 H/813-833 M)
* Al-Mu’tashim Billah (tahun 618-228 H/833-842M)
* Al-Watsiq Billah (tahun 228-232 H/842-847 M)
* Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah (tahun 232-247 H/847-861 M)
* Al-Muntashir Billah (tahun 247-248 H/861-862 M)
* Al-Musta’in Billah (tahun 248-252 H/862-866 M)
* Al-Mu’taz Billah (tahun 252-256 H/866-869 M)
* Al-Muhtadi Billah (tahun 256-257 H/869-870 M)
* Al-Mu’tamad ‘Ala al-Allah (tahun 257-279 H/870-892 M)
* Al-Mu’tadla Billah (tahun 279-290 H/892-902 M)
* Al-Muktafi Billah (tahun 290-296 H/902-908 M)
* Al-Muqtadir Billah (tahun 296-320 H/908-932 M)
* Al-Qahir Billah (tahun 320-323 H/932-934 M)
* Al-Radli Billah (tahun 323-329 H/934-940 M)
* Al-Muttaqi Lillah (tahun 329-333 H/940-944 M)
* Al-Musaktafi al-Allah (tahun 333-335 H/944-946 M)
* Al-Muthi’ Lillah (tahun 335-364 H/946-974 M)
* Al-Tha`i’ Lillah (tahun 364-381 H/974-991 M)
* Al-Qadir Billah (tahun 381-423 H/991-1031 M)
* Al-Qa`im Bi Amrillah (tahun 423-468 H/1031-1075 M)
* Al-Mu’tadi Bi Amrillah (tahun 468-487 H/1075-1094 M)
* Al-Mustadhhir Billah (tahun 487-512 H/1094-1118 M)
* Al-Mustarsyid Billah (tahun 512-530 H/1118-1135 M)
* Al-Rasyid Billah (tahun 530-531 H/1135-1136 M)
* Al-Muqtafi Liamrillah (tahun 531-555 H/1136-1160 M)
* Al-Mustanjid Billah (tahun 555-566 H/1160-1170 M)
* Al-Mustadli`u Biamrillah (tahun 566-576 H/1170-1180 M)
* Al-Naashir Lidinillah (tahun 576-622 H/1180-1225 M)
* Al-Dhahir Biamrillah (tahun 622-623 H/1225-1226 M)
* Al-Mustanshir Billah (tahun 623-640 H/1226-1242 M)
* Al-Musta’shim Billah (tahun 640-656 H/1242-1258 M)
* Al-Mustanshir Billah II (tahun 660-661 H/1261-1262 M)
* Al-Haakim Biamrillah I (tahun 661-701 H/1262-1302 M)
* Al-Mustakfi Billah I (tahun 701-732 H/1302-1334 M)
* Al-Watsiq Billah I (tahun 732-742 H/1334-1343 M)
* Al-Haakim Biamrillah II (tahun 742-753 H/1343-1354 M)
* Al-Mu’tadlid Billah I (753-763 H/1354-1364 M)
* Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah I (th. 763-785 H/1364-1386 M)
* Al-Watsir Billah II (tahun 785-788 H/1386-1389 M)
* Al-Musta’shim (tahun 788-791 H/1389-1392 M)
* Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah II (th. 791-808 H/1392-1409 M)
* Al-Musta’in Billah (tahun 808-815 H/1409-1416 M)
* Al-Mu’tadlid Billah II (tahun 815-845 H/1416- 1446 M)
* Al-Mustakfi Billah II (tahun 845-854 H/1446-1455 M)
* Al-Qa`im Biamrillah (tahun 754-859 H/1455-1460 M)
* Al-Mustanjid Billah (tahun 859-884 H/1460-1485 M)
* Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah III (th 884-893 H/1485-1494 M)
* Al-Mutamasik Billah (tahun 893-914 H/1494-1515 M)
* Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah IV (th 914-918 H/1515-1517 M)

Khilafah Bani Abbasiyah dihancurkan oleh pasukan Tartar (Mongol), sehingga umat Islam sempat hidup selama 3,5 tahun tanpa adanya khalifah. Namun kurun waktnya hanya terpaut 3 tahun setengah saja dan segera berdiri khilafah Utsmaniyah.

4. Khilafah Bani Utsmaniyyah

Khilafah Bani Utsmaniyyah tercatat memiliki30 orang khalifah, yang berlangsung mulai dari abad 10 Hijriyah atau abad ke enam belas Masehi. Nama-nama mereka sebagai berikut:
* Salim I (tahun 918-926 H/1517-1520 M)
* Sulaiman al-Qanuni (tahun 926-974 H/1520-1566 M)
* Salim II (tahun 974-982 H/1566-1574 M)
* Murad III (tahun 982-1003 H/1574-1595 M)
* Muhammad III (tahun 1003-1012 H/1595-1603 M)
* Ahmad I (tahun 1012-1026 H/1603-1617 M)
* Mushthafa I (tahun 1026-1027 H/1617-1618 M)
* ‘Utsman II (tahun 1027-1031 H/1618-1622 M)
* Mushthafa I (tahun 1031-1032 H/1622-1623 M)
* Murad IV (tahun 1032-1049 H/1623-1640 M)
* Ibrahim I (tahun 1049-1058 H/1640-1648 M)
* Muhammad IV (tahun 1058-1099 H/1648-1687 M)
* Sulaiman II (tahun 1099-1102 H/1687-1691 M)
* Ahmad II (tahun 1102-1106 H/1691-1695 M)
* Mushthafa II (tahun 1106-1115 H/1695-1703 M)
* Ahmad III (tahun 1115-1143 H/1703-1730 M)
* Mahmud I (tahun 1143-1168 H/1730-1754 M)
* ‘Utsman III (tahun 1168-1171 H/1754-1757 M)
* Musthafa III (tahun 1171-1187 H/1757-1774 M)
* ‘Abdul Hamid I (tahun 1187-1203 H/1774-1789 M)
* Salim III (tahun 1203-1222 H/1789-1807 M)
* Musthafa IV (tahun 1222-1223 H/1807-1808 M)
* Mahmud II (tahun 1223-1255 H/1808-1839 M)
* ‘Abdul Majid I (tahun 1255 H-1277 H/1839-1861 M)
* ‘Abdul ‘Aziz I (tahun 1277-1293 H/1861-1876 M)
* Murad V (tahun 1293-1293 H/1876-1876 M)
* ‘Abdul Hamid II (tahun 1293-1328 H/1876-1909 M)
* Muhammad Risyad V (tahun 1328-1338 H/1909-1918 M)
* Muhammad Wahiddin (II) (th. 1338-1340 H/1918-1922 M)
* ‘Abdul Majid II (tahun 1340-1342 H/1922-1924 M).

Khalifah terakhir umat Islam sedunia adalah ‘Abdul Majid II. Semenjak tumbangnya khilafah terakhir ini, berarti umat Islam telah hidup lebih dari selama (2006-1924= 82 tahun) tanpa keberadaan lembaga yang menyatukan.

[eramuslim]

——————————————————————————————–
Kemuliaan dengan Islam

Umat ini tidak akan pernah memiliki kemuliaan dan meraih kemenangan kecuali dengan Islam. TANPA ISLAM tidak pernah ada KEMENANGAN. Kita selamanya akan selalu berada dalam kemunduran sampai ada sekelompok orang dari umat ini yang siap menerima panji kepemimpinan yang berpegang teguh kepada Islam, baik sebagai aturan, prilaku, pergerakan, pengetahuan, maupun jihad. Inilah satu-satunya jalan. PILIH ALLAH ATAU BINASA!

{Syaikh Ahmad Yasin]

“Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala-bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi (kemenangan) mu, dan agar tenteram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS: Al-Imran/3: 126)

Iklan

Aksi

Information

3 responses

26 11 2008
PORSCHER

Thank you for using my vexel. However, I would much appreciate it if you link back to me or give me credit.

Thanks.

– PORSCHER.deviantart.com

4 12 2008
yunantio

Umat ini tidak akan pernah memiliki kemuliaan dan meraih kemenangan kecuali dengan Islam

5 03 2009
YAN JUSUF GANI

assalammu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

AMANU… HAJARU..JAHADU..
INNAA SHALATI WA NUSUKI WAMAYAYAA WAMA MAATI LILLAAHI RABBIL ‘ALAMIN…LAA SYARIKALA WA BIDZAALIKA UMIRTU WA ANA MINAL MUSLIMIN…
ALLAAHU AKBAR…
‘ISKARIMAN AWMUTSYAHIDAN….
MEREKA TIDAK MATI…TAPI TETAP HIDUP DISISI ALLAAH TA’ALA
KITA YANG MASIH HIDUP…. BERUSAHALAH AGAR TAK MATI SIA SIA…
WAHAI UMMAT ISLAM … JANGANLAH PERNAH KALIAN MERASA AMAN N TENTRAM DARI KEBUSUKAN HATI MUSUH-MUSUH ALLAAH…
KARENA MEREKA TIDAK AKAN PERNAH BERHENTI MEMERANGIMU… SAMPAIKAN KALIAN MENGIKUTI KEMAUAN MEREKA…
WAHAI KAUM MUSLIMIN…
PILIHLAH SATU DARI JANJI ALLAAH…
HIDUP MULIA ATAU MATI SYAHID SEBAGAI SYUHADA-NYA…
KEMARIN DAN HARI INI ADALAH MEREKA… SAUDARA2 SEIMAN N SEAQIDAH KITA NUN DISANA… YANG DIBANTAI DAN DISIKSA…
ESOK HARI… BISA JADI GILIRAN KITA..
TINGGAL KALIAN PILIH…
TURUT BERSAMA PARA MUJAHIDEN BERJIHAD MENEGAKAN KALIMATULLAAH… ATAU
DIAM SEBAGAI PENONTON… MENUNGGU KEMATIAN YANG SIA SIA..

BORN TO JIHAD
DIE FOR ALLAAH..AS SYUHADA…

LABAIK ALLAAHUMMA LABAIK…
HAYYAA ‘ALAL JIHAD… HAYYAA ‘ALAL FALAH..

MARI KITA KOBARKAN SEMANGAT GAZA !!!
GAZA = GERAKAN ANTI ZIONIS & USA….

wassalammu’alaikum warahmatullaahi wabarakatuh

MY EMAIL : mujaheedien@yahoo.co.id

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s
%d blogger menyukai ini: